Deklaracja dostępności

Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mzk.leszno.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-07-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych online. Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG, niektóre treści mają niewłaściwy kontrast, a niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego lub zawierają zeskanowany załącznik. Poprawki będą stopniowo dodawane do serwisu.

Deklarację sporządzono, dnia 2021-03-02

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl. 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Ważne zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie nie zapewnia usługi tłumacza języka migowego. 

Dostępność architektoniczna obiektu

Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie zlokalizowany jest w jednym miejscu: 64-100 Leszno, ul. Leśna 4

Budynek administracyjny: 

Budynek bez barier architektonicznych, wolnostojący, jednokondygnacyjny i nie wymaga podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Do budynku wchodzi się bezpośrednio z chodnika. Drzwi wejściowe są szerokie, swobodnie można poruszać się na wózku. Jeżeli osoba poruszająca się na wózku ma trudności z otworzeniem drzwi wejściowych po prawej stronie wejścia znajduje się dzwonek. 
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku administracyjnym znajdują się: 


1. Dyrektor Zakładu

2. Sekretariat/Kadry 

3. Główna księgowa 

4. Księgowość 

5. Kasa 

6. Centrum Obsługi Klienta - LKM 


Centrum Nadzoru Ruchu 


Budynek niedostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Osoba Niepełnosprawna zgłasza w Sekretariacie sprawę (budynek administracyjny) i pracownik Centrum Nadzoru Ruchu przychodzi do interesanta.

Brak dostępności toalety.

 

W budynku znajduje się:


1. Dyspozytor


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować do:

Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie - domagala@mzk.leszno.pl lub tel. +48 655297229; Rzecznik Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl.